Přihlášení
Email:
Heslo:
Zapomenuté heslo
Nová registrace
Zapomenuté heslo
Email:
<< Zpět na příhlášení
Přihlásit

Provozní řád Fitness 21Provozní řád

Cvičení v naší posilovně je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

 1. Návštěvník Fitness Body 21 je povinen řídit se provozním řádem posilovny a pokyny obsluhy.V opačném případě bude z posilovny vykázán!
 2. Zakoupením (vstupu,permanentky) návštěvník stvrzuje, že byl seznámen a porozuměl znění tohoto řádu a zavazuje se ho dodržovat.
 3. Každý návštěvník, než vstoupí do posilovny, musí obsluze u baru předložit fitness kartu (permanentku, karta je nepřenosná!) a doklad totožnoti a ukázat, že má čisté sportovní oblečení, které je vhodné do posilovny. V případě, že návštěvník nebude mít odpovídající a čisté sportovní oblečení, obsluha ho nevpustí do posilovny. Obsluha zkontroluje platnost karty a předá návštěvníkovi vstupní čip do posilovny a klíček od šatní skříňky za vratnou zálohu 200 Kč. Jakmile návštěvník ukončí pobyt v posilovně, neprodleně vrátí obsluze u baru vstupní čip a klíček od skříňky. Poté mu obsluha vrátí zálohu 200 Kč. V opačném případě návštěvník ztrácí nárok na vrácení zálohy.
 4. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav.  Za zdravotní stav návštěvníků nenese Fitness Body 21 odpovědnost.
 5. Do všech prostor Fitness Body 21 je zakázán vstup osobám: v podnapilém stavu, pod vlivem návykových, omamných nebo psychotropních látek, ve špinavém nebo zjevně nevhodném oblečení, nebo vzbuzující veřejné pohoršení. V těchto případech je personál provozovatele oprávněn kdykoli vyzvat tyto osoby, aby sportovní komplex opustily. Pokud tak neučiní, mohou být ze zařízení bez náhrady vyvedeny. V celém prostoru Fitness platí přísný zákaz kouření, používaní otevřeného ohně a omamných látek.
 6. V případě krádeže ohlaste obsluze poškození. Dále je vaší povinností sami si zavolat policii k sepsání protokolu
  a sami si vyplnit tiskopis pro pojišťovnu. Na dodatečné ohlášení krádeže nebude brán zřetel.
 7. Návštěvník odpovídá za škodu či ztrátu způsobenou provozovateli a to v plné výši, byť se jedná o čin neúmyslný.
 8. Návštěvníci nesmí vstupovat do prostor vyčleněných personálu.
 9. Návštěvníci nesmí umožnit vstup do posilovny osobě, která není nahlášena obsluze u baru a nemá vstupní čip.Návštěvníkovi, který neoprávněné osobě vstup do posilovny umožní, bude udělena pokuta ve výši 300 Kč a může být obsluhou vyzván, aby posilovnu bez náhrady opustil!
 10. Návštěvníci nesmí bez čipu vstupovat do prostoru sauny. Dále nesmí do sauny vstupovat v oblečení určeném ke cvičení. V případě, že návštěvník má finančně upravený vstup do sauny a po cvičení hodlá navštívit saunu, musí se řídit provozním řádem sauny. V případě porušení tohoto bodu bude návštěvníkovi udělena pokuta ve výši 500 Kč a může být obsluhou vyzván, aby posilovnu a saunu bez náhrady opustil!
 11. Cvičenec musí dosáhnout věku minimálně 15-ti let. Je-li mladší (7-14 let), je mu vstup do posilovny povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let (rodiče, sourozenci) nebo trenéra. Tato osoba potom přebírá plně zodpovědnost za bezpečí nezletilého cvičence, je povinna se mu neustále věnovat a nenechat jej bez dozoru. Pro malé děti (do 7 let) je prostředí posilovny nebezpečné a tudíž absolutné nevhodné! Přivede-li však návštěvník posilovny takto malé dítě, je povinen ho umístit do dětského koutku a dávat na něj pozor. Dítě se nesmí volně pohybovat v prostoru posilovny a vylézat na posilovací stroje.
 12. Před vstupem do posilovny a šaten je každý návštěvník povinen se vyzout na čistící zóně, která je u vstupu do posilovny. Doporučujeme, aby se okamžitě přezul do vlastní obuvi. Za boty a jiné odložené osobní věci vedení posilovny nezodpovídá. Proto si obuv a osobní věci uložte do skříňky pro Vás určené.
 13. U baru si návštěvník vyzvedne klíč od skříňky. Ihned se dohodne s obsluhou na způsobu platby (hotově, permanentka). Po ukončení cvičení mu bude (permanentka, hotovost) obsluhou opět vydána.
 14. Cenné věci (šperky, hodinky, peníze atd.) je povinen návštěvník uschovávat u sebe. V případě ztráty těchto věcí ze skříňky v šatně nenese vedení posilovny žádnou zodpovědnost!
 15. Ke cvičení používá každý návštěvník čisté, pohodlné sportovní oblečení a vždy pevnou sportovní obuv!
  V případě, že tak neučiní, může být obsluhou z posilovny vykázán. Každý cvičenec musí mít ručník. V případě, že ho nemá, může si ručník zapůjčit u obsluhy. Nařizujeme, pokud by jakákoliv část holé pokožky měla mít kontakt
  s jakoukoliv částí posilovacích strojů, ručník pod sebe!V případě porušení tohoto bodu bude návštěvníkovi udělena pokuta ve výši 300 Kč za znečištění a může být obsluhou vyzván, aby posilovnu neprodleně bez náhrady opustil!
 16. Posilovací stroje a náčiní používá cvičenec vždy šetrně, pouze k účelu, pro který jsou vyrobeny. Posilovací stroje, nakládací tyče apod. se nesmí přetěžovat větší zátěží, než která je pro daný stroj, tyč určena. Vždy používá bezpečnostní uzávěry! V případě, že cvičenec používá zařízení i po upozornění obsluhy nevhodně, může být z posilovny vykázán!
  V případě, že cvičenec úmyslně poškodí jakékoliv zařízení posilovny, je povinen způsobenou škodu uhradit!
 17. Použité nářadí a náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené. (Kotouče vždy patří na stojany!)
 18. Návštěvník může využít občerstvení baru, kde dostane do kelímku z PVC objednaný nápoj. Do posilovny je zakázáno nosit nápoje ve skle a veškeré alkoholické nápoje. Návštěvník je povinen prázdné kelímky hodit do koše
  a nebo odevzdat na baru.
 19. Po ukončení cvičení předá cvičenec klíč od skříňky obsluze u baru, zkontroluje, zda v prostoru celé posilovny nic nezapomněl (za věci zapomenuté v posilovně nenese vedení posilovny žádnou odpovědnost!) a zaplatí konzumaci
  u obsluhy.
 20. Návštěvník je povinen nerušit ostatní při tréninku, být slušný a ohleduplný vůči všem návštěvníkům fitness centra. V opačném případě bude obsluhou vyzván k opuštění posilovny bez náhrady.
 21. Návštěvník je povinen dodržovat provozní dobu a ukončit cvičení s dostatečným předstihem před uzavřením provozovny. Návštěvník je povinen opustit veškeré prostory Fitness Body 21 včetně šaten a uzavřít účet u obsluhy nejpozději do konce provozní doby.

Doufáme, že dodržování těchto nenáročných pravidel nám i Vám pomůže vytvořit příjemnou atmosféru v bezpečném prostředí, kde každý najde to, co hledá.

 

Otevírací doba :

po – ne : 11:00 – 22:00

kontaktní tel.: 778749  006
Sportovní a rekreační centrum BODY 21

Zahradní 182
382 73 Vyšší Brod

Po-ČT 11:00-23:00

Pá-So 11:00-24:00

Ne      11:00-23:00

Telefon:
778 749 006

E-mail:
body-21@seznam.cz